Aviz Legal / Disclaimer

RO

Autorul site-ului nu este responsabil pentru conținutul legat sau la care se face referire din paginile sale. În cazul în care se produc daune prin utilizarea informațiilor prezentate acolo, numai autorul acelui conţinut poate fi răspunzător, nu cel care a creat aceste pagini.

AcademiaAnime.com nu găzduiește niciun conținut!

Tot ceea ce face academiaanime.com este să conecteze sau să încorporeze conținut care a fost încărcat pe site-uri populare de partajare video online, cum ar fi Veoh.com / Megavideo.com / Youtube.com / Google Video. Toți utilizatorii youtube / veoh / megavideo / googlevideo au semnat un contract cu site-urile atunci când își configurează conturile, ceea ce îi obligă să nu încarce conținut ilegal. Dând clic pe orice link către videoclipuri în timp ce navigați pe academiaanime.com, urmăriți conținut găzduit de terți și academiaanime.com nu își poate asuma responsabilitatea pentru orice conținut găzduit pe alte site-uri.

Nu încărcăm videoclipuri și nici nu știm cine și de unde provin videoclipurile. Nu promovăm nicio conduită ilegală de niciun fel. Linkurile către videoclipuri sunt trimise de utilizatori și gestionate de utilizatori.

Dar acest lucru nu ne derogă de la faptul că suntem răspunzători în selectarea utilizatorilor noştri. Dacă sunteţi proprietarul drepturilor de autor, sau un reprezentant al acestuia, şi aţi găsit conţinut care vă încalcă acest drept, vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de mai jos şi în cel mai scurt timp vom înlătura acel conţinut de pe site cât şi utilizatorul care l-a adăugat.


EN

The site author is not responsible for the content linked to or referred to in its pages. If damage occurs through the use of the information presented therein, only the author of that content may be liable, not the person who created these pages.

AcademiaAnime.com does not host any content!

All academiaanime.com does is link or embed content that has been uploaded to popular online video sharing sites, such as Veoh.com / Megavideo.com / Youtube.com / Google Video. All youtube / veoh / megavideo / googlevideo users have signed a contract with the sites when setting up their accounts, which forces them not to upload illegal content. By clicking on any link to videos while browsing academiaanime.com, you are watching third-party content, and academiaanime.com cannot be held responsible for any content hosted on other sites.

We don’t upload videos, nor do we know who and where the videos come from. We do not promote any illegal conduct of any kind. Links to videos are submitted by users and managed by users.

But this does not derogate from the fact that we are responsible in selecting our users. If you are the owner of the copyright, or a representative of it, and have found content that violates this right, please contact us using the form below and as soon as possible we will remove that content from the site and the user who added it.